onsdag 2 april 2014

Världsautismdagen 2014

Den 2 april är FN:s internationella världsautismdag. I samband med dagen uppmärksammas fördelarna med att anställa personer med autism runt om i Europa. Autism- och Aspergerförbundet har i samband med Världsautismdagen skickat ut ett pressmeddelande som tar upp att internationella studier visar att mer än 75% av vuxna med autism saknar arbete. Men det finns tecken på förändring. 

Bild: flickr.com mickeyono2005


I pressmeddelandet från Autism- och Aspergerförbundet läser jag bl. a. 

Det danska IT-företaget Specialisterne anställer personer med autism för arbete med databaser, mjukvarutestning och programmering. Företaget fokuserar på styrkorna hos personer med autism: Uppmärksamhet på detaljer, låg tolerans för felaktigheter, uthållighet och lojalitet. Specialisterne finns idag i tio länder runt om i världen och samarbetar med multinationella företag som Nokia, Cisco, Microsoft och Oracle.
I Italien har kosmetikaföretaget L’Oréal inlett ett långsiktigt projekt att anställa personer med autism. Målet är att i den ordinarie arbetsstyrkan få med unga vuxna med autism i arbeten med databaser, arkivering, paketering, kvalitetskontroller och säkerhet. 

Jag hade redan hört att globala IT-företag anställer personer med autism tack vare att de är så noggranna. Med autism avses hela det autismspektrum som omfattar autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 

Vad är autism?

Det pratas mer och mer om autism idag, men jag har en känsla av att inte många vet riktigt vad diagnosen betyder. Jag väljer delar av sidan: www.autism.se:

Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Autism förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än flickor som får diagnosen.

Autism kommer av det grekiska ordet autos, som betyder själv. Autism är en av diagnoserna inom autismspektrumet som också omfattar Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning.


För att ett barn ska få diagnosen autism krävs genomgripande och kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden (man brukar kalla denna indelning för Wings triad, efter forskaren Lorna Wings studier om autism på 70-talet);

* förmågan till social interaktion,
* förmågan till ömsesidig kommunikation,
* föreställningsförmågan vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen.

Begränsningarna ska vara så allvarliga att de påverkar barnets vardag och symtomen på autism ska ha visat sig före tre års ålder.


Andra symtom

Förutom symtom inom dessa tre huvudområden finns en rad andra mycket vanliga symtom vid autism. Att dessa symtom inte är diagnosgrundande beror på att de kan förekomma även vid andra funktionsnedsättningar och tillstånd än autism och att inte samtliga individer med autism har dem.

Några mycket vanliga tillkommande svårigheter är utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselnedsättningar samt talsvårigheter. Andra vanliga symtom är avvikande sinnesreaktioner, avvikande aktivitetsnivå, avvikande ätbeteende, självskadande beteende, tics och sömnavvikelser Uppskattningsvis 80 procent av de individer som får diagnosen autism har en IQ under 70.

Begränsad förmåga till social interaktion


Personer med autism har svårigheter med social interaktion, något som märks redan vid låg ålder. Brist på ömsesidighet och nedsatt förmåga att leva sig in i andra människors perspektiv är huvudproblemet.

Autism är en livslång funktionsnedsättning som inte går att bota. Däremot kan många barn med autism vara hjälpta av tidiga, välplanerade och individuellt anpassade pedagogiska insatser.

Utvecklingen påverkas av begåvningsnivån och av eventuellt tillkommande svårigheter. Som vuxna behöver de flesta personer som får diagnosen autism omfattande hjälp och stöd. Några kan dock fungera relativt självständigt.

Tidiga insatser viktiga


Tidig upptäckt, utredning och diagnos är viktigt. Det finns en mängd forskning som pekar på betydelsen av tidiga insatser bland annat i form av ordentlig information till och utbildning av föräldrar och andra personer i barnets omgivning. Detta tillsammans med adekvata stödåtgärder som är anpassade och välplanerade är grunden för att på sikt hjälpa barnet att utvecklas.

Insatserna måste bygga på kunskaper om autism och hur det påverkar inlärningsförmågan. Ett av huvudmålen är att hjälpa barnet att utveckla en fungerande kommunikation.

För barnet är en anpassad förskole- och skolgång en viktig förutsättning och som vuxna behöver många personer med autism ett anpassat boende och daglig verksamhet. Ungdomar och vuxna behöver ofta fortsatta pedagogiska insatser för att vidmakthålla och vidareutveckla sina färdigheter. Kognitiv beteendeterapi och tydliggörande pedagogik är exempel på undervisningsstrategier och förhållningssätt i vardagen för personer med autism.


Läs även om Aspergers syndrom: http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408

Låt oss använda denna dag till att lära om mer om autism så att vi bättre kan förstå problematiken bakom diagnoserna och människorna som lider av någon form av autism.


Källor: 

http://autism.se/news.asp?nodeid=145786
http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/03/28/autism_at_work_companies_like_sap_and_freddie_mac_are_hiring_people_with.html

Inga kommentarer: